CSR

บริษัท ทีวาย สตีล จำกัดได้ตระหนักถึงความสำเร็จของธุรกิจจะต้องก้าวไปพร้อมกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลประการดังกล่าว บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด จึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความมีธรรมภิบาล ให้ความ สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกิจกรรม TY
2014-12-31มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในชุมชนรอบบริษัท
2015-03-10ร่วมบริจาคทุนสำหรับการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุภายในชุมชนรอบบริษัทฯ
2015-07-29ร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ณ วัดเขาจอมแห
2015-08-05ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบบริษัท
2015-09-23จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับศูนย์ผู้พิการ อำเภอนิคมพัฒนาซอย 4
2015-12-11ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบบริษัท
2016-04-10ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์กับอบต.นิคมฯ
2017-03-16ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ขุดลอกคลองต.บางบุตร)
2017-04-02ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ 3
2017-08-19ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดอกทานตะวัน กับเทศบาลมาบข่า
2017-11-08ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (มยส.) กับเด็กนักเรียนในชุมชนบ้านแม่น้ำคู้
2017-12-05ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับชุมชมรอบๆบริษัท
2017-12-09ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบบริษัท
2018-03-09ร่วมกิจกรรมกีฬาอบต.หนองละลอก
2018-04-06ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบบริษัท
2018-04-13ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ อบต.นิคมฯ
2018-06-04ช่วยสนับสนุนชาวสวนสับปะรดโดยซื้อสับปะรดเพื่อแจกจ่ายฟรีให้แก่พนักงานและชาวบ้านรอบบริษัท
2018-07-28ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่อำเภอนิคมพัฒนา
2018-09-20ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนหมู่3-อบต-นิคมพัฒนา
2018-09-12ร่วมกิจกรรมกีฬานิคมพัฒนาเกมส์
2018-11-09ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเขาโพธิ์

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมของบริษัท